dimecres, 27 d’abril de 2011

ACTIVITAT "L'Adrià" La memòria

EDAT: 15 mesos

OBJECTIUS:
-          Reconèixer el color vermell i verd.
-          Relacionar el so amb l’objecte.
-          Reproduir el so de l’objecte en la seva presència.
-          Memoritzar el lloc de l’objecte en la seva absència.
MATERIALS:
-          Una vaca de peluix.
-          Un llibre on apareix un tractor.
-          Un drap de color vermell.
-          Un drap de color verd.

ESPAI ON REALITZA L’ACTIVITAT:
L’activitat la realitzarem a casa del nen perquè es trobi còmode amb l’espai i els objectes.

FASES DE L’ACTIVITAT:

Presentació: Aquestes activitats poden realitzar-les els pares a casa amb els seus nens és una manera de jugar i a la vegada motivem l’adquisició progressiva de diferents conceptes.
Indicarem en tot moment el que ha de fer l’infant, l’activitat consta de dues parts. La primera part és el reconeixement dels dos colors (vermell i verd) i  la identificació dels objectes amb els seus sons.
La segona part de l’activitat treballarem la permanència de l’objecte i la memorització del lloc on es troba aquest.
Ens hem centrat en la memorització de conceptes molt bàsics i molt visuals per al nen, que ja eren coneguts prèviament, ja que en aquesta edat la seva capacitat per memoritzar nous conceptes seria un màxim de tres conceptes nous en una mateixa activitat.

Realització: Observem l’agilitat que té en agafar i reconèixer els objectes i els seus sons.
El nen en tot moment a prestat molta atenció, tot i la seva curta edat, perquè hem de pensar que és un nen de 15 mesos.
El nen seguia totes les nostre indicacions, hem realitzat una activitat bàsica amb uns objectius molt clars. L’activitat ha durat uns 10 minuts, temps suficient perquè el nen prestes atenció.

Integració o sintesis: Desprès de la realització de les dues activitats, l’infant hauria de representar i expressar el que ha fet. Nosaltres li hem explicat el que hem fet a través de la visió del vídeo. El nen es mostrava molt atent al vídeo i anava repetint amb gestos i sons el que havia realitzat.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
Primer comprovarem si el nen reconeix els dos colors vermell i verd, i els objectes relacionant-los amb el seu nom i el so.
En la segona part de l’activitat,l’educador amagarà els objectes davall de cadascun dels draps de diferents colors, i el nen haurà de ser capaç de memoritzar els passos previs de l’educador per identificar el lloc on es troba l’objecte amagat.dimarts, 12 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: Què pensem sobre el desenvolupament intel•lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys? (INDIVIDUAL)

ESTADI SENSORIOMOTOR

1.) Reflexe de succió: Seria un reflex que estaria en l'estadi 1 "Exercici dels reflexes". La seva funció és succionar per garantir l'alimentació i desenvolupament de l'infant. Seria una conducta reflexa, amb el temps canviarà i el nen succionarà de manera conscient. 

2.) Reaccions circulars primàries:  Estadi 2 (1-4 mesos) Accions centrades en el seu propi cos, reproduir uns efectes que primer s’han produït per atzar. (no hi ha imitació).
Primeres accions anticipatòries preparen la intel·ligència. Fase molt important perquè ajudar a conèixer el seu propi cos.

3.) Reacció circular secundària i procediment per fer durar els espectacles interessants.  ( Estadi 3: 4 a 8 mesos)
-          No hi ha conductes intencionals. La finalitat d’una acció no és planteja per endavant, sinó com a repetició de l’acte. Alguns exemples serien per exemple colpejar un objecte, aquell soroll li agrada i ho torna a fer.
-          No hi ha permanència d’objecte, però és comença a trobar un objecte parcialment amagat. La intenció de buscar l’objecte significa que l’infant intueix que els objectes continuen existint.

4.) Coordinació d’esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions. (Estadi 4: 8-12 mesos)
-          Hi ha intencionalitat, pot separa els mitjans i fins per aconseguir un objectiu.
            El nen actuarà en funció dels propòsits que vol aconseguir.
-          Assolit el concepte de permanència de l’objecte.

5.) Reacció circular terciària i descobriment de nous mitjans per experimentació activa. (Estadi 5: 12-18mesos)

-          Reaccions terciàries:  accions centrades en el medi que ell repeteix introduint-hi modificacions per experimentar-ne els efectes i comprovar-ne els resultats. L’infant participa activament en el seu desenvolupament cognitiu.
-          L’infant descobreix les relacions entre els objectes i ell mateix.

6.) Invenció de nous mitjans per combinació mental.  (Estadi 6: 18- 24 mesos)
-          Invenció: és la reorganització ràpida dels esquemes construïts a les etapes precedents. Són capaços de pensar  i raonar una solució abans de fer l’acció.
-          Joc simbòlic o de simulació: Es substitueix un objecte per un altre que el representa. Utilitza la imitació.

SUBESTADIS DEL PENSAMENT PREOPERATORI

1.) Subestadi 1. (2 a 4 anys)

Pensament simbòlic i preconceptual.
L’infant lliga l’utilització de les primeres paraules amb valors representatius (signes).
Quan un objecte experimenta un canvi encara que sigui superficial, no pot conservar la seva identitat.
Raonament transductiu:
El seu raonament només té en compte una part del fet o situació.

2.) Subestadi 2. ( 4 a 7 anys)

-          Pensament intuïtiu: Realisme infantil es la indiferenciació entre el món psíquic i el món físic.
-          Adquisició d’invariants: identitats i funcions.