diumenge, 21 de novembre de 2010

ACTIVITAT 1 U.F.2 DESENVOLUPAMENT SENSORIRIAL (GRUPAL)

EL DESENVOLUPAMEN SENSORIAL
LA VISTA

L'ull del resen nascut és immadur, la mielinització del nervi òptic finalitza als sis mesos. Un recent nascut té un camp visual molt limitat, el qual és d'uns 20-25 cm. A partir d'aquesta distància, l'infant i veu borrós.
La fixació de la mirada comença a finals del primer més i a finals del primer trimestre el nen es capaç de seguir amb seguretat un objecte en moviment dins del seu camp visual.
A més, a partir del tercer mes ja distingeix objectes de diferents colors.
A partir del quart i cinquè mes demostra preferència pes objectes de colors vius i brillants.
A partir de l'any es capaç de distingir un objecte que l'interessa d'entre d'altres iguals per la diferència de color.
Als dos anys distingeixen les formes fonamentals com la rodona, el quadrat i el triangle, i els colors, on tenen preferències de colors clars.
I als 3 anys hi ha la distinció de formes fonamentals (copiar una rodona); la distinció de mides (gran, petit, nomenar un color) i coneix tres posicions (sobre, dins, sota). 

LA OÏDA

Al néixer l'oïda està completament desenvolupada, el nen resen nascut percebeix i reacciona efectivament a estímuls sonors.
Entre el tercer i quart mes, quan sent un soroll, gira el cap en la direcció d'on provenia ( Comença la localització auditiva)
Al cinqué mes pot distingir la veu dels familiars i progressivament distingira les persones per la veu.
Entre el dos-tres anys el nen ja es capaç de reconéixer una cançó, el so d'alguns animals i fins i tot reproduir alguna melodía.

EL TACTE

És precisament el sentit del tacte el que té un màxim desenvolupament en el recent nascut. 
L’Infant necessita manipular, explorar lliurement els objectes, es per això que es important que li deixem ficar-se coses a la boca, ja que a partir d’aquí coneixerà l’entorn i sabrà distingir entre les qualitats agradables i desagradables 

La sensibilitat tàctil està particularment en el palmell de les mans i peus i en la cara, però fins als vuit o deu mesos l'exerceixen amb la boca.
El resen nascut és més sensible al fred que al calor.La reacció davant les pesigolles apareix cap als nou mesos,i encara no te el reflexe de rascat,fins als divuit mesos no es capaç de rascarse amb els dits quan li pica alguna part del cos.
La sensibilitat al dolor també està desenvolupada en el resen nascut, encara que fins als dos anys no es capaç de localitzar el punt de on li prové el dolor.


EL GUST

Els receptors gustatius en un recent nascut estan molt repartits.
El lactant reacciona a diversos sabors i els que aprecia amb major facilitat son el dolç y l'àcid.
A més a més, les substàncies salades, amargues i àcides provoquen ganyotes, retiradas de llengua, etc mentres que les substàncies dolçes provoquen moviments de succió.

A partir del tercer- quart mes, l'infant es capaç de ficar-se objectes a la boca desenvolupant, d'aquesta manera, la coordinació óculo-manual i treballant tres del cinc sentit: gust, vista y tacte.

És molt important que dese molt petits tinguin contacte amb materiales diversos como poden ser la fusta, el metall, teles,... per conèixer les qualitats dels objectes mitjançant el gust y poder estimular aquest sentit.
                                           


L'OLFACTE

El sentit de l'olfacte en el recent nascut és el menys desenvolupat, aquest està poc estudiat evolutivament degut a la difícil apreciació.
Aquest sentit és fonamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional del nen.
El nado aprèn a reconèixer l'olor de la seva mare.

A més, localitza la font olfactiva de manera innata durant els primers dies de vida. Reacciona amb canvis de respiració, moviments motors, etc. a olors desagradables o olors intenses.

 

dissabte, 20 de novembre de 2010

ACTIVITAT 1 UF.2. El Desenvolupament dels sentits. INDIVIDUAL

LA VISTA

- Nadó: Dóna resposta a la lluminositat i als canvis d’intensitat de la llum.
Segueix una llum en moviment i reacciona a estímuls molt marcats i contrastats.
-1r MES: L’acomodació de distàncies comença a  aparèixer durant el primer mes. El punt de visió més nítida es situa a 20cm.
Entre la primera i segona setmana discrimina entre els objectes i l’espai entre ells.
-4r MES:  l’acomodació de distàncies és com la de l’adult. Responen a l’estímul com a forma global integrada.
-12 MESOS: Responen a diferències de tonalitat són percebudes i categoritzades igual que en l’adult.
-2n ANY: Distinció de colors fonamentals. Preferències de colors clars.   Distinció de formes fonamentals: rodona, triangle, quadrat, les col·loca al taulell.
- 3è ANY: Distinció de formes fonamentals: copia una rodona.
                  Distinció de mides: gran, petit, nomena un color.
                  Coneix tres posicions (sobre, dins, sota)L’OÏDA

Aquest sentit es un dels que més es desenvolupen en el feto.
El nadó es troba ja en condicions de percebre els estímuls sonors i reacciona efectivament a ells.
Respon al so durant les primeres hores de vida. L’aparell auditiu està diferenciat des del 6è mes de gestació.
Els sons de baixa freqüència calmen el plor, en canvi els d’alta freqüència produeixen paralització de conducta i resposta d’alerta. A partir del quart dia pot distingir la llengua maternal de les altres.
1r mes: pot localitzar el soroll. S’interessa particularment per la veu humana.
4rt mes: Mostra gran sensibilitat a l’entonació i a la música.

 EL GUST

El fetus amb 22 setmanes ja pot distingir entre el dolç i l’amarg.
Generalment les substàncies amargues, salades i acides provoquen reaccions negatives, en canvi les substàncies dolces provoquen una resposta positiva, amb moviments de succió.
Com la resta de les modalitats sensitives, està sotmès a una procés d’aprenentatge lligat molt  especialment a l’alimentació. Es per aquest motiu que es molt interessant oferir diverses possibilitats i despertar en els més petits d’interès en provar i descobrir nous sabors.
  
L’OLFACTE

El sentit de l’olfacte es el menys desenvolupat, aquest està poc estudiat evolutivament degut a la difícil apreciació.
Localitza la font olfactiva de manera innata durant els primers dies de vida. Reacciona amb canvis de respiració, moviments motors, .... a olors desagradables o olors intenses.
TACTE

El nadó és mostra insegur durant els primers mesos i està sotmès a un procés d’aprenentatge. Fins als 8 mesos o 10 mesos l’exercici és a través de la boca.
El sentit del tacte es el que té un màxim desenvolupament en el nadó.
L’Infant necessita manipular, explorar lliurement els objectes, es per això que es important que li deixem ficar-se coses a la boca, ja que a partir d’aquí coneixerà l’entorn i sabrà distingir entre les qualitats agradables i desagradables.dilluns, 8 de novembre de 2010

ACTIVITAT 1. UNITAT FORMATIVA 5 (GRUP)

PSICOMOTRICIDAD

Es una técnica que se lleva a cabo mediante un conjunto de actividades dirigidas tanto a adultos como a niños para trabajar todo movimiento que no sea un acto reflejo con la intención de conocer el propio cuerpo, aprender a controlarlo (relación cuerpo-mente) y desarrollar, de este modo, un buen movimiento corporal.
En educación Infantil, la psicomotricidad, es muy importante porque con ella podemos educar, estimular y prevenir problemas futuros ya que ofrece elementos materiales para que el niño descubra su propio cuerpo y sus posibilidades motrices, cognitivas y socio-afectivas y, de este modo, el niño va desarrollando su identidad y su autonomía personal.


PSICOMOTRICIDA RELACIONAL

Modelo de psicomotricidad en la que el psicomotricista hace una propuesta de espacios y materiales dirigida al desarrollo del cuerpo de forma global y libre por parte del niño con la intención de que éste entre en contacto con los otros es decir, se relacione con los demás, a través de su cuerpo trabajando la actividad sensoriomotriz, le juego simbólico y representativo de manera que pueda expresar sus estados de ánimo, vivencias y deseos.PSICOMOTRICIDAD INSTRUMENTAL

Modelo de psicomotricidad que se realiza con una sesión dirigida por el psicomotricista donde el cuerpo es entendido como un instrumento el cual hay que aprender a utilizar y para ello se establece una serie de actividades con la intención de trabajar una parte del cuerpo en concreto en esa sesión.

Mostra d'un video:
http://vimeo.com/10122977

dimecres, 3 de novembre de 2010

ACTIVITAT 1. Unitat Formativa 5. (INDIVIDUAL)

PSICOMOTRICITAT
                                     "Psico-motricitat: el cap pensa i el cos actua."


La psicomotricitat a Educació Infantil pretén oferir elements materials i/o simbologies per al descobriment del propi cos i de les seves possibilitats motrius, cognitives i   socio-afectives i així, a poc a poc, el nen va desenvolupant la seva identitat i autonomia personal.


Objectius: Desenvolupament de les competències: motrius, cognitives i socio-afectives.

-  Conseqüències: Desenvolupament de l'identitat i autonomia personal.
TIPUS DE PSICOMOTRICITAT
INSTRUMENTAL: L'educador és qui diu el que s'ha de fer. Els instruments ens serveixen per modificar una cosa. En psicomotricitat el cos es l'instrument.
RELACIONAL: L'educador es qui estimula el nen per a que faci el que vulgui. La finalitat és que el nen a través del seu cos ha de posar-se en relació amb els altres. Treballem sensoriomotriu, simbòlic i de representació.
 


  
En aquest enllaç podrem veure una classe de psicomotricitat: